Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Identiteit Clear ICT.
 2. Algemeen.
 3. Definities.
 4. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst.
 5. Uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Uitvoering van SaaS-Diensten.
 7. Prijs en betaling.
 8. Garantie en Klachten.
 9. Overmacht.
 10. Intellectuele eigendomsrechten.
 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
 12. Overname personeel.
 13. Privacy.
 14. Opzegging van de Overeenkomst.
 15. Ontbinding van de Overeenkomst.
 16. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen.
 17. (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid.
 18. Verval van recht, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Identiteit Clear ICT

Handelend onder de naam: Clear ICT
Vestigings- & bezoekadres: Raadhuisstraat 25 te (7001 EX) Doetinchem (bezoek alleen op afspraak)
Telefoonnummer: 0314 2000 20
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur (Storingen 24 uur per dag)
E-mail: info@clearict.nl
KvK-nummer: 84837853
Btw-identificatienummer: NL001870108B56

Algemeen

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Clear ICT zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.

2.2.      Indien Opdrachtgever eenmaal een Overeenkomst met Clear ICT heeft gesloten onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden ook op iedere volgende Overeenkomst met Clear ICT van toepassing, ook als bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst een verwijzing daarnaar niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

2.3.      De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van Clear ICT en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.

2.4.      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Clear ICT van de hand gewezen.

2.5.      Clear ICT heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Clear ICT haar bezwaren niet Schriftelijk bij Clear ICT heeft gemeld.

2.6.      Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.7.      Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Definities

Clear ICT betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clear ICT;
Dienstverlening betekent de diensten aangeboden door Clear ICT;
Opdrachtgever betekent iedere natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die een Overeenkomst met Clear ICT is aangegaan althans hiertoe voornemens is;
Overeenkomst betekent Overeenkomst van Opdracht en/of de SLA;
Overeenkomst van Opdracht betekent de Schriftelijke overeenkomst van opdracht dan wel aanneming van werk tussen Opdrachtgever en Clear ICT waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening dan wel onderhoudswerkzaamheden, Clear ICT werkzaamheden zal verrichten voor Opdrachtgever;
SaaS-Dienst betekent de Dienstverlening waarbij Clear ICT het (online) gebruik van software aan Opdrachtgever aanbiedt tegen een periodieke vergoeding;
Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van Clear ICT of langs een andere tussen Opdrachtgever en Clear ICT overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;
SLA betekent de Schriftelijke overeenkomst van opdracht waarin het niveau van dienstverlening door Clear ICT aan Opdrachtgever ten aanzien van de beschikbaarheid en de functionaliteit van bepaalde soorten Dienstverlening is overeengekomen;

Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

4.1.      Alle aanbiedingen en offertes van Clear ICT zijn vrijblijvend en kunnen door Clear ICT te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.

4.2.      De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Clear ICT komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Clear ICT aan Opdrachtgever toegezonden offerte hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Clear ICT aan Opdrachtgever toegezonden Overeenkomst.

4.3.      Partijen komen de ingangsdatum, de duur, het tarief en nadere voorwaarden in de Overeenkomst overeen.

Uitvoering van de Overeenkomst

5.1.      Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. Op verzoek van Opdrachtgever zal Clear ICT ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever na uitvoering van de Overeenkomst retourneren.

5.2.      Clear ICT voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren. Clear ICT heeft het recht de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.

5.3.      Clear ICT houdt de gewerkte (over)uren bij in het urenregistratiesysteem van Clear ICT.

5.4.      Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als fatale termijn.

5.5.      Alle verplichtingen aan de zijde van Clear ICT jegens Opdrachtgever hebben te gelden als een inspanningsverplichting. Clear ICT kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

Uitvoering van SaaS-Diensten

6.1.      Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om de SaaS-Dienst voor zijn eigen onderneming te gebruiken, welk gebruik door Clear ICT moet zijn beoogd. Het is Opdrachtgever verboden om de SaaS-Dienst te laten gebruiken door derden.

6.2.      Clear ICT heeft het recht de inhoud, de functionaliteit, de omvang en de versie van de SaaS-Dienst c.q. de onderliggende programmatuur tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te (doen) wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Clear ICT is niet verplicht om bepaalde eigenschappen of functionaliteiten op verzoek van Opdrachtgever in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen na of vanwege voornoemde wijzigingen.

6.3.      Clear ICT is gerechtigd de SaaS-Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever vanwege preventief, correctief of adaptief onderhoud. Clear ICT spant zich in om deze buitengebruikstelling tot het noodzakelijke minimum te beperken en om onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.

6.4.      Clear ICT is niet gehouden om Opdrachtgever op enigerlei wijze te doen beschikken over de onderliggende programmatuur van de SaaS-Dienst.

Prijs en betaling

7.1.      Tenzij anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Clear ICT een vergoeding verschuldigd welke is gebaseerd op de werkelijk door Clear ICT bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Daarnaast is Clear ICT gerechtigd door haar tijdens de uitvoering van Overeenkomst gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Clear ICT heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen. Alle tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen. De urenregistratie van Clear ICT is dwingend bewijs van de door Clear ICT bestede en gefactureerde tijd, tegenbewijs door Opdrachtgever is niet mogelijk.

7.2.      Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever heeft niet het recht zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur op opschorting beroepen. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan Clear ICT verschuldigd: (i) een rente van 1% per maand, ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 200,00, en iii) een vergoeding van de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door adviseurs, advocaten en externe deskundigen. Een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van Clear ICT.

7.3.      De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever komt te overlijden of wordt ontbonden, Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de Overeenkomst aan Clear ICT andere omstandigheden ter kennis komen die Clear ICT goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

7.4.      Clear ICT is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. Clear ICT is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door Clear ICT verlangde zekerheid door Opdrachtgever is gegeven.

Garantie en Klachten

8.1.     Clear ICT garandeert niet dat de SaaS-Dienst foutloos is, zonder onderbrekingen functioneert en tijdig wordt gewijzigd bij wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving. Clear ICT garandeert wel dat zij zich inspant om fouten en onderbrekingen in de SaaS-Dienst binnen een redelijke termijn te herstellen. Clear ICT heeft het recht om voornoemd herstel uit te stellen tot de release van een nieuwe versie van de onderliggende programmatuur van de SaaS-Dienst. Opdrachtgever dient eventuele klachten ter zake de SaaS-Dienst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontdekking van de fout of binnen 24 uur na ontdekking van de onderbreking, Schriftelijk aan Clear ICT kenbaar te maken. Daarna vervallen de haar mogelijk ter zake toekomende rechten, waaronder doch niet uitsluitend het recht op nakoming en schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8.2.     Opdrachtgever dient de verrichte werkzaamheden ter zake overige Dienstverlening en van Clear ICT ontvangen stukken c.q. prestaties direct op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele klachten daaromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 (één) maand na de verrichte werkzaamheden c.q. ontvangst van de stukken, Schriftelijk aan Clear ICT kenbaar te maken. Daarna vervallen de haar mogelijk ter zake toekomende rechten, waaronder doch niet uitsluitend het recht op nakoming en schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8.3.      Ook het zonder protest behouden of betalen van facturen betekent dat Opdrachtgever instemt met de juistheid en volledigheid van de verrichte werkzaamheden en het gefactureerde bedrag, zodat ook daardoor de haar mogelijk ter zake toekomende rechten, waaronder doch niet uitsluitend het recht op nakoming en schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming, vervallen.

8.4.      Indien Opdrachtgever een klacht tijdig kenbaar heeft gemaakt, zoals beschreven in artikel 8.1 of artikel 8.2, treden Clear ICT en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Overmacht

9.1.     Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van Clear ICT is sprake, indien Clear ICT wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Clear ICT, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Clear ICT gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) een uitbraak van een ziekte, (x) hackaanvallen, (xi) DDOS-aanvallen en (xii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Clear ICT om wat voor reden dan ook.

9.2.     Clear ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Clear ICT door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.

9.3.     Pas indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Clear ICT als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Clear ICT en Opdrachtgever over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

10.1.   De intellectuele eigendomsrechten van Clear ICT op al hetgeen Clear ICT in de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Clear ICT aan Opdrachtgever verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen, modellen en domeinnamen blijven berusten bij Clear ICT en mogen door Opdrachtgever slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Clear ICT en Opdrachtgever. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van Clear ICT aan Clear ICT geretourneerd.

10.2.   Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen Clear ICT en Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Clear ICT. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Opdrachtgever komen te rusten, draagt Opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Clear ICT en zal Opdrachtgever indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Clear ICT al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Clear ICT komen te rusten. Opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Opdrachtgever blijven berusten, dan wel verbindt Opdrachtgever zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

10.3.   Indien Clear ICT aan Opdrachtgever een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik door uitsluitend Opdrachtgever. Een gebruiksrecht geeft Opdrachtgever niet recht in voorkomend geval te beschikken over de broncode. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van Clear ICT’s intellectuele eigendomsrechten in ieder geval beperkt tot de duur van de Overeenkomst tussen Clear ICT en Opdrachtgever, dan wel voor de duur waarin Opdrachtgever producten van Clear ICT afneemt. Het gebruiksrecht heeft nimmer te gelden als een koopovereenkomst en is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat Clear ICT enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. Het overgekomen gebruiksrecht wordt door Opdrachtgever aanvaard in de staat waarin het zich bij de aflevering bevindt. Er vindt geen acceptatietest plaats.

10.4.   Alle niet openbaar toegankelijke informatie inzake het bedrijfsproces van Opdrachtgever en Clear ICT, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke informatie delen Opdrachtgever en Clear ICT niet met derde partijen en gebruiken zij ook niet ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis tussen Opdrachtgever en Clear ICT.

10.5.  Bij overtreding van de artikelen 10.1, 10.2 en 10.4 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan Clear ICT verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Clear ICT tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Opdrachtgever en Clear ICT wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1.  Clear ICT sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Clear ICT, haar ondergeschikten en/of haar ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

11.2.  Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 11.1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3.  Opdrachtgever zal Clear ICT op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Clear ICT ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Overname personeel

12.1.   Het is Opdrachtgever verboden om tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar nadat er geen rechtsverhouding meer tussen Opdrachtgever en Clear ICT bestaat uit welke hoofde dan ook, een of meerdere werknemers van Clear ICT en van de aan haar gelieerde vennootschappen in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, tenzij Clear ICT daarvoor voorafgaande Schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever heeft verleend. Aan deze toestemming kan Clear ICT voorwaarden verbinden.

12.2.   Bij overtreding van artikel 12.1 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,00 aan Clear ICT verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Clear ICT tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Privacy

13.1.   Wanneer Clear ICT dan wel Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

13.2.   Indien Clear ICT dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Clear ICT en Opdrachtgever Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

13.3.   Clear ICT en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Clear ICT en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

13.4.   Opdrachtgever vrijwaart Clear ICT voor de aan Clear ICT opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Clear ICT bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

Opzegging van de Overeenkomst

14.1.   Indien Opdrachtgever en Clear ICT een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, eindigt deze van rechtswege en is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet mogelijk.

14.2.   Indien Opdrachtgever en Clear ICT een Overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen, geldt voor Dienstverlening ter zake standaard internetverbindingen en mobiele telefonie een minimale looptijd van 12 maanden en geldt voor Dienstverlening ter zake maatwerk internetverbindingen een minimale looptijd van 60 maanden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd – na verloop van een eventuele minimum looptijd – Schriftelijk (gedeeltelijk) opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

14.3.   Clear ICT heeft zonder opgave van redenen het recht een Overeenkomst Schriftelijk (tussentijds) (gedeeltelijk) op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

14.4.   Indien de Dienstverlening bestaat uit het (doen) verzorgen van een cursus, training of een vorm van Dienstverlening van soortgelijke strekking door Clear ICT, mag Opdrachtgever in afwijking van de eerste volzin van artikel 14.1, de Overeenkomst Schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van de volgende vergoeding van de prijs:

a)          Tot twee maanden voor aanvang: kosteloos;
b)         Van twee maanden tot één maand voor aanvang: 50% van de prijs;
c)          Van één maand tot 14 dagen voor aanvang: 75% van de prijs;
d)         14 dagen of minder voor aanvang of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de prijs.

Ontbinding van de Overeenkomst

5.1.   De Overeenkomst kan door Clear ICT met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien Opdrachtgever één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van Clear ICT om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

15.2.   De Overeenkomst kan voorts door Clear ICT met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien:

a)          Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b)         Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
c)          Op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
d)         Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
e)          Opdrachtgever komt te overlijden;
f)           Opdrachtgever wordt ontbonden;
g)          Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
h)         Na het sluiten van de Overeenkomst aan Clear ICT andere omstandigheden ter kennis komen die Clear ICT goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van Clear ICT om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

16.1.  Opdrachtgever kan vorderingen op Clear ICT, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

16.2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Clear ICT enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

(Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Clear ICT vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Verval van recht, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

18.1.  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Clear ICT in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

18.2.  Op alle rechtsverhoudingen tussen Clear ICT en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

18.3.  Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Clear ICT en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, een en ander onverminderd het recht (i) van Clear ICT om het geschil – in de plaats van arbitrage – voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, (ii) van Clear ICT dan wel Opdrachtgever om een voorziening in kort geding te vragen aan de voorzieningenrechter en (iii) van Clear ICT dan wel Opdrachtgever tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Haarlem of een andere plaats zoals vermeld in het Arbitragereglement.